Drobečková navigace

Časová osa


Karel IV. Praha 1310  
nástup Lucemburků na český trůn, sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského ve Špýru, otevření bran Prahy Janu Lucemburskému
1311   korunovace Jana Lucemburského českým králem        
14. 5. 1316   n
arození Karla IV.
30. 5. 131
6   pokřtěn tradičním rodovým jménem českých králů - Václav  
1323
  poslán na výchovu do Francie
1323 – 1330 
pobyt na francouzském královském dvoře, při biřmování přijal jméno svého kmotra, francouzského krále - Karel, zásnuby a sňatek s Blankou z Valois, sestřenicí francouzského krále
1330 – 1331 
pobyt a výchova v Lucembursku
1331
povolán za otcem do severní Itálie, aby mu pomohl vytvořit severoitalskou mocenskou základnu Lucemburků
1331 – 1333  pobyt v Itálii, pokus milánské rodiny Visconti Karla otrávit, první setkání Karla s mladším bratrem Janem Jindřichem, Karel jmenován zástupcem Jana Lucemburského v severní Itálii, Karlova snaha ovládnout alespoň Luccu a Cremonu, Karel založil pevnost Montecarlo
25. 11. 1332 
bitva u San Felice, nečekané vítězství na den sv. Kateřiny, Karel pasován na rytíře
1333 
cesta do Merana, Karel vyjednává s Jindřichem Korutanským ve věci věna, které se týkalo sňatku Jindřichovy dcery Markéty Maultasch a Karlova bratra Jana Jindřicha, cesta z Merana do Čech, usazení na Starém Městě pražském
1334  Karel získává od otce titul markraběte moravského
za Karlem přijíždí do Čech jeho žena Blanka z Valois, nový sňatek Jana Lucemburského s Beatricí Bourbonskou
1335 
mocenský boj Lucemburků o Tyroly, dědictví po Jindřichu Korutanském, s císařem Ludvíkem IV. Bavorem
1337  
v Praze narozen Karlův nevlastní bratr Václav Lucemburský, Karlova dobrodružná cesta přes Uhry, Chorvatsko a Jaderské moře do Tyrol, válka v Lombardii
1337 – 1339  roztržka mezi Karlem a Janem (synem a otcem) v otázce mocenského postavení v Českém království; Blanka z Valois a Karel vykázáni z Prahy do Brna, Karlův pokus o poručnickou vládu v Tyrolích na pomoc svému bratru Janu Jindřichovi
1340  závěť Jana Lucemburského
11. 6. 1341  český zemský sněm přijal a potvrdil markraběte Karla za budoucího českého krále
1341 
přes snahy Lucemburků ztratil Jan Jindřich Tyroly a dědictví Jindřicha Korutanského; Karel se v roce 1347 pokusil Tyrolsko získat zpět, ale neúspěšně
1342 
Pierre Roger de Rosières novým papežem jako Kliment VI.
1344 
pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství
1344 – 1346 
politický boj Lucemburků o římskou korunu pro Karla IV., snaha Jana Lucemburského, Balduina Lucemburského i Karla jednotná
11. 7. 1346  volba Karla IV. králem Svaté říše římské
26. 11. 1346  korunovace na krále Svaté říše římské v Bonnu
2. 9. 1347  královská česká korunovace v Praze, vytvoření Svatováclavské koruny, sepsán korunovační řád, následně založen kostel Panny Marie Sněžné, založen kostel a klášter slovanské liturgie „Na Slovanech“
říjen 1347
  triumfální cesta Karla IV. do říše
8. 3. 1348  založení Nového Města pražského
7. 4. 1348  založení Univerzity
březen 1349 
ovdovělý Karel IV. uzavírá sňatek s Annou Falckou, Karel IV. likviduje opozici v říši
17. 6. 1349   
hold říšských knížat a kurfiřtů ve Frankfurtu nad Mohanem
25. 7. 1349   
korunovace králem Svaté říše římské v Cáchách
27. 5. 1353   
dvojnásobný vdovec Karel IV. uzavírá sňatek s Annou Svídnickou v Budíně
6. 1. 1355   korunovace lombardskou korunou v Miláně
5. 4. 1355   císařská korunovace v Římě
1355, 1356   vydání a přijetí říšského zákoníku Zlatá bula Karla IV.
9. 7. 1357 položen základní kámen ke kamennému (dnešmímu Karlovu) mostu
26. 2. 1361   v Norimberku narozen dlouho očekávaný syn Václav, Karel se konečně dočkal vytouženého mužského potomka
21. 5. 1363 
sňatek s Alžbětou Pomořanskou v Krakově
květen 1365   návštěva Avignonu, snaha přesvědčit papeže Urbana V. k návratu do Říma
4. 6. 1365 korunovace v Arles
14. 2. 1368 narozen Zikmund Lucemburský
říjen 1368
druhá Karlova cesta do Říma, uvedení do Svatopetrské baziliky, podpora papeže k přesídlení do Říma
17. 12. 1368 
odjezd z Říma
1370 získání Braniborska
10. 6. 1376  nejstarší syn Václav zvolen králem Svaté říše římské
1377/1378 
diplomatická cesta do Francie
29. 11. 1378  Karel IV. umírá v Praze